FNP Fryslân
Bûsboekje

Provinsjale Steaten

Fan 10:00 oant 22:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs


Iepenbiere gearkomste

 

Wichtige punten foar de FNP op de wurklist:     

      

Mûnlinge fragen

 

Besprekpunten 

     

03. Wynpark Nij Hiddum Houw 

  

04. 1e Bestjoersrapportaazje 2018 Provinsje Fryslân 

 

05. Personiels- en organisaasjeplan Provinsje Fryslân 

 

06. Ramtnota Begrutting 2019 Provinsje Fryslân 

 

 

         

    

Foar de folsleine wurklist en stikken sjoch hjir , en om de gearkomste live op ynternet te folgjen gean nei https://fryslan.stateninformatie.nl/Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling