FNP Fryslân
Bûsboekje

Provinsjale Steaten

Fan 10:00 oant 22:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs


Iepenbiere gearkomste

 

Wichtige punten foar de FNP op de wurklist:     

      

Mûnlinge fragen

 

Besprekpunten 

     

05. Brede analyze farwegen en berikberens fan de binnenhavens

  

06. Jierstikken en begrutting 2019 Marrekrite

 

07. Jierstikken 2017 en sjenswize aktiviteitenplan en ûntwerp-begrutting 2019 Tresoar

 

08. Sjenswize ûntwerp-begrutting 2019 Mobiliteitsbureau Noardeast Fryslân

 

 

         

    

Foar de folsleine wurklist en stikken sjoch hjir , en om de gearkomste live op ynternet te folgjen gean nei https://fryslan.stateninformatie.nl/Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling