FNP Fryslân
Bûsboekje

Harksit ynpassingsplan wynpark Nij Hiddum Houw

Fan 190:00 oant 20:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs


Op 17 desimber 2014 hawwe de Steaten ûnder oaren besletten ta it oanwizen fan it wynpark Kop Ofslútdyk - ek bekend ûnder de nammen Nij Hiddum Houw - foar it ûntwikkeljen fan 36 MW oan wynenerzjy. Dêrnei hawwe de Steaten op 27 juni 2016 ynstimd mei it opstellen fan in Provinciaaal Inpassings Plan (PIP) foar Nij Hiddum-Houw. Op 26 oktober 2017 hawwe de Steaten besletten om yn te stimmen mei de startnotysje Windpark Nij Hiddum-Houw.

 

No giet it oer dat Ynpassingsplan PIP foar de realisaasje en gebrûksfase fan wynpark Nij Hiddum Houw. Oan de Steaten wurdt frege om it PIP fêst te stellen. 

De harksit is bedoeld om belanghawwenden / omwenjenden nochris de gelegenheid te jaan harren sjenswize op it PIP te jaan.

 

 

Klik hjir nei de folsleine wurklist en stikken Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling