FNP Fryslân
Bûsboekje

Provinsjale Steaten

Fan 10:00 oant 22:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs


Iepenbiere gearkomste

 

Wichtige punten foar de FNP op de wurklist:     

      

Mûnlinge fragen

 

Besprekpunten 

   

08. Jierstikken 2017 provinsje Fryslân en Fûns neisoarch Stortplakken

  

09. Inisjatyfútstel Yntegrale oanpak behâld Fryske natuer en lânskip

 

10. Rapport Noordelijke en Randstedelijke Rekenkamers "Internet, en snel een beetje graag!"

 

11. Sjenswize konsept begrutting 2019 FUMO, konsept begruttingswiziging 2018 en ynstelle bestjoerskommisje

 

12. Sjenswize konsept begrutting 2019 Waadfûns

 

13. Sjenswize konsept begrutting 2019  SNN

 

Stimming

          

    

Foar de folsleine wurklist en stikken sjoch hjir , en om de gearkomste live op ynternet te folgjen gean nei https://fryslan.stateninformatie.nl/Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling