FNP Fryslân
Bûsboekje

Algemiene Ledegearkomste FNP

Fan 20:00 oant 23:00
Lokaasje: Boppeseal Duhoux, Wurdum


Utnûging

 

 

It haadbestjoer fan de FNP nûget jo fan herten út ta it bywenjen fan de

Algemiene Ledegearkomste

op freed 25 maaie 2018 om 20.00 oere yn Hotel Duhoux, Greate Buorren 4 te Wurdum

 

Wurklist

1 Iepenjen en meidielingen

2 Ferslach fan de Algemiene Ledegearkomste fan 24 novimber 2017 (*bylage 1 )

3 Jierferslach Haadbestjoer 2017 (*bylage 2)

4 Finânsjes - mûnling ferslach fan de Finansjele Kommisje - mûnling ferslach fan de Kaskommisje - fêststellen jierrekken 2017 (*bylage 3.1) en bystelde begrutting 2018 (*bylage 3.2)

5 Neibeskôging gemeenteriedsferkiezingen 21 maart 2018

6 Neibeskôging referindum sleepwet 21 maart 2018

SKOFT

7 Stân fan saken Provinsjale Steaten (Corlienke de Jong)

en Deputearre Steaten (Johannes Kramer)

8 Tarieding provinsjale steateferkiezingen en wetterskipsferkiezingen 2019

9 Stân fan saken wurkgroepen Enerzjy, Twadde Keamerferkiezingen en útwurking fyzjestik Nij perspektyf foar Fryslân

10 Omfreegjen

11 Sluten

 

Ut namme fan it haadbestjoer,

Jehannes Elzinga, skriuwer

 

 

Sjoch ek de Frijbûtser fan april Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling