FNP Fryslân
Bûsboekje

Steatekommisje - byldfoarmjend

Fan 18:30 oant 19:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs


Iepenbiere gearkomste      

 

Punten op de wurklist:

 

- NRK rapport ‘INTERNET, en een beetje snel graag!’ De oanlis fan breedbân-ynternet yn de provinsje Fryslân

     

Foar de folsleine wurklist en stikken klik hjir . 

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling