FNP Fryslân
Bûsboekje

Steatekommisje - byldfoarmjend 2

Fan 19:00 oant 21:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs


Iepenbiere gearkomste

    

 

Punten op de wurklist:

 

- Sjenswize Kaderbrief 2019-2023, ûntwerp-begrutting 2019 en begruttingswiziging 2018 FUMO

- Sjenswize konsept-begrutting 2019 SNN   

 

        

Foar de folsleine wurklist en stikken klik hjir . 

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling