FNP Fryslân
Bûsboekje

Provinsjale Steaten

Fan 10:00 oant 18:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs


Iepenbiere gearkomste

 

Wichtige punten foar de FNP op de wurklist:     

      

Mûnlinge fragen

 

Besprekpunten 

  

05. Adaptive maatregels N358 De Skieding    

 

06. Startnotysje evaluaasje Fryske Marren Projekt

 

07. Startnotysje Oeverbehear

 

08. Underhâldsdjipte Fryske Marren

 

09. Hurdfarre op de Burgumer Mar 

          

    

Foar de folsleine wurklist en stikken sjoch hjir , en om de gearkomste live op ynternet te folgjen gean nei https://fryslan.stateninformatie.nl/Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling