FNP Fryslân
Bûsboekje

Harksit adaptive maatregels N358 De Skieding

Fan 19:00 oant 22:00
Lokaasje: gemeentehûs Achtkarspelen, Bûtenpost


Iepenbiere harksit

 

Provinsjale Steaten moatte in beslút nimme oer it de maatregels foar de omwenjenden fan de N358 De Skieding.

Hja wolle dêrta de belanghawwenden út de gemeente Achtkarspelen hearre.

 

Ynsprekkers kinne kontakt opnimme mei de Steategriffy: statengriffie@fryslan.frl of 058-2925996

 

Foar de wurklist en stikken klik hjir Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling