FNP Fryslân
Bûsboekje

Harksit hurdfarren Burgumermar

Fan 19:00 oant 22:00
Lokaasje: gemeentehûs Tytsjerksteradiel, Burgum


Iepenbiere harksit

 

Provinsjale Steaten moatte in beslút nimme oer it hurdfarren op de Burgumermar.

Hja wolle dêrta belanghawwende foar- en tsjinstanners út de gemeente Tytsjerksteradiel hearre.

 

Ynsprekkers kinne kontakt opnimme mei de Steategriffy: statengriffie@fryslan.frl of 058-2925996

 

Foar de wurklist en stikken klik hjir Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling