FNP Fryslân
Bûsboekje

Provinsjale Steaten

Fan 10:00 oant 15:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs


Iepenbiere gearkomste

 

Wichtige punten foar de FNP op de wurklist:     

      

Mûnlinge fragen

Fragen fan FNP steatelid Klaas Fokkinga oer de bekostiging fan in bredere slûs en nije brêgen yn de Ofslútdyk 

 

Besprekpunten 

  

08. Beliedsbrief Sirkulêre Ekonomy   

 

09. Rekkenkeamer rapport 'Het Waddenfonds gemonitord' 

          

    

Foar de folsleine wurklist en stikken sjoch hjir , en om de gearkomste live op ynternet te folgjen gean nei https://fryslan.stateninformatie.nl/Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling