FNP Fryslân
Bûsboekje

Steatekommisje

Fan 13:00 oant 15:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs


Iepenbiere gearkomste

    

 

Punten op de wurklist:

 

- Rapport fan de Noardlike Rekkenkeamer: Het Waddenfonds gemonitord

 

- Beliedsbrief Sirkulêre Ekonomy

 

        

Foar de folsleine wurklist en stikken klik hjir . 

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling