FNP Fryslân
Bûsboekje

Steatekommisje

Fan 19:00 oant 22:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs


Iepenbiere gearkomste

    

 

Punten op de wurklist:

 

- Rapport fan de Noardlike Rekkenkeamer: Het Waddenfonds gemonitord

 

- Beliedsbrief Sirkulêre Ekonomy

 

- Brede analyse binnenhavens en farwegen Fryslân   

    

Foar de folsleine wurklist en stikken klik hjir ,

en om de gearkomste live op ynternet te folgjen gean nei https://fryslan.stateninformatie.nl/

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling