FNP Fryslân
Bûsboekje

Steatekommisje

Fan 19:00 oant 21:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs


Iepenbiere gearkomste

    

 

Punten op de wurklist:

 

- Tarivensysteem iepenbier busferfier (byldfoarmjend)

 

- Wiziging Feroardering Romte 2014 (oardielsfoarmjend)

  

    

Foar de folsleine wurklist en stikken klik hjir, en om de gearkomste live op ynternet te folgjen gean nei https://fryslan.stateninformatie.nl/

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling