FNP Fryslân
Bûsboekje

Steatemerk

Fan 17:00 oant 18:00
Lokaasje: Bedriuwsrestaurant op it Provinsjehûs


Steatemerk: Provinsjale Steaten wolle graach jo miening hearre.

Wat fine ynwenners fan Fryslân fan de útstellen fan it kolleezje fan Deputearre Steaten? Om dêr better sicht op te krijen, hâlde Provinsjale Steaten alle moannen in Steatemerk. Steateleden kinne harren dêr oer ûnderwerpen dêr't sy in beslút oer nimme moatte, ynformearje litte. Dêrneist kinne boargers, ynstellings, amtners en Steateleden inoar moetsje en ynformearje.

 

Presintearje jo eigen idee of plan

Jo kinne ek sels in kream krije op de Steatemerk, dêr't jo jo idee of plan oan Steateleden en boargers presintearje kinne.
As belanghawwende of belangstellende binne jo fan herte wolkom op de Steatemerk. Oanmelde is net ferplicht, mar wurdt wol op priis steld.

De Steatemerk is ornaris op de earste of twadde woansdei fan de moanne tusken 17.00 en 18.00 oere. Nim foar ynformaasje en oanmelding kontakt mei de Steategriffy op:  tel. 055 - 292 59  96 of of e-mail: statengriffie@fryslan.frl  

 

Op de wurklist fan dizze Steatemerk:

 - Wiziging Feroardering Romte 2014

-  Begrutting en rapportaazje Mobiliteitsburo Noardeast-Fryslân 

 

Klik hjir foar de folsleine wurklist en stikken      

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling