FNP Fryslân
Bûsboekje

Steatekommisje (oardielsfoarmjend)

Fan 19:00 oant 21:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs


Iepenbiere gearkomste

 

Yn dizze kommisje kin net ynsprutsen wurde.

De gelegenheid dêrfoar hat west op de Steatemerk.  

 

 

Punten op de wurklist:

 

- Fryske Untwikkelings Maatskippij FOM

- Utfieringsprogramma Feangreidefisy 2018-2019 

    

Foar de folsleine wurklist en stikken klik hjir  , en om de gearkomste live op ynternet te folgjen gean nei https://fryslan.stateninformatie.nl/

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling