FNP Fryslân
Bûsboekje

Provinsjale Steaten

Fan 10:00 oant 18:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs


Iepenbiere gearkomste

 

Wichtige punten foar de FNP op de wurklist:     

      

Besprekpunten 

  

06. Startnotysje Minder belied en Regels 

 

07. Fryske Untwikkelings Maatskippij (FOM) 

 

08. Utfieringsprogramma Feangreidefisy 2018-2019 

 

09. Provinsjaal oandiel yn Fryslân Hurde Wyn B.V.

 

10. Fryske Guozzeoanpak 2017-2020 

      

    

Foar de folsleine wurklist en stikken sjoch hjir , en om de gearkomste live op ynternet te folgjen gean nei https://fryslan.stateninformatie.nl/Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling