FNP Fryslân
Bûsboekje

Harksit Weroriïntaasje kulturele ynfrastruktuer Fryslân

Fan 19:00 oant 21:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs


Iepenbiere gearkomste

 

It giet by dizze harksit om it ynsprekken troch belanghawwende organisaasjes.  

 

 

 

Punten op de wurklist:

 

- Weroriïntaasje kulturele ynfrastruktuer Fryslân 

 

    

Foar de folsleine wurklist en stikken klik hjir ,en om de gearkomste live op ynternet te folgjen gean nei https://fryslan.stateninformatie.nl/

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling