FNP Fryslân
Bûsboekje

Provinsjale Steaten

Fan 10:00 oant 17:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs


Iepenbiere gearkomste

 

Wichtige punten foar de FNP op de wurklist:     

      

Besprekpunten 

  

05. Weroriïntaasje kulturele ynfrastruktuer Fryslân 

 

06. Ferlinging Iepenbier busferfier nei 2020

 

 

07. Startnotysje Minder belied en regels

 

 

      

    

Foar de folsleine wurklist en stikken sjoch hjir , en om de gearkomste live op ynternet te folgjen gean nei https://fryslan.stateninformatie.nl/Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling