FNP Fryslân
Bûsboekje

Steatekommisje - byldfoarmjend

Fan 19:00 oant 20:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs


Iepenbiere gearkomste

 

Yn de kommisje kin net ynsprutsen wurde.

De gelegenheid dêrfoar hat west op de Steatemerk.  

 

 

Punten op de wurklist:

 

- Tuskenevaluaasje greidefûgelnota

 

    

Foar de folsleine wurklist en stikken klik hjir ,en om de gearkomste live op ynternet te folgjen gean nei https://fryslan.stateninformatie.nl/

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling