FNP Fryslân
Bûsboekje

Algemiene Ledegearkomste FNP

Fan 20:00 oant 22:00
Lokaasje: Boppeseal Duhoux te Wurdum


Klik hjir nei de Frijbûtser foar de offisjele útnûging  

 

WURKLIST

 

1 Iepenjen en meidielingen
2 Ferslach fan de Algemiene Ledegearkomste fan 19 maaie 2017 (bylage*) 

3 Neibeskôging EFA-konferinsje oer duorsume enerzjy 27 en 28 oktober 2017

4 Neibeskôging gemeenteriedsferkiezingen Ljouwert, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke (22 novimber 2017)

5 Griene Map: Utstel oangeande kêst karbrief oer nije leden fan ús partij

Taljochting: It giet om de fraach oft nije leden daliks stimrjocht hawwe of dat se earst in skoftsje kandidaatlid binne. Eftergrûn fan dy fraach is de tadracht fan ôfrûne simmer yn de ôfdlieling Ljouwert.

6 Utstel nije opset foar projekten.

Oanfraach, rapportaazje en begrutting komt in nije opset foar.

7 Neibeskôging Klustergearkomsten. Wer gie it oer en wat wie wichtich?

8 Begrutting 2018 (bylage*)

9 Nij bloed foar it HB

 

SKOFT

 

10 Stân fan saken en fragen oan de Steatefraksje

Graach de fragen maile foar 21 novimber nei de Steatefraksje: fnp@fryslan.frl

11 Syds Wiersma: Frysk Film Argyf (Jetske Lysbeth de Groot)

12 Sluten

 

*) De bylagen binne fan 16 novimber ôf digitaal (of op papier) te krijen by it Partijhûs, e-post: fnphus@fnp.frl of telefoan (058) 213 14 22.

Op de ledegearkomste sille der eksimplaren fan de bylagen op de tafels lizze.Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling