FNP Fryslân
Bûsboekje

Ferkiezing gemeenterieden weryndieling Ljouwert, Waadhoeke en Súdwest-Fryslân

Fan 7:30 oant 21:00
Lokaasje: Alle stimburo's


Op 22 novimber 2017  binne de ferkiezings foar de nije gemeenterieden fan de weryndielingsgemeenten ljouwert, Waadhoeke en Súdwest-Fryslân

 

Doch no de Stimwizer foar jo gemeente: htpps://stemwijzer.nl/Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling