FNP Fryslân
Bûsboekje
21-03-2018 - Ferkiezingen gemeenterieden
Fan 7:30 oant 21:00
Lokaasje: alle stimburo's

14-03-2018 - Steatekommisje
Fan 13:00 oant 15:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

07-03-2018 - Steatemerk
Fan 17:00 oant 18:00
Lokaasje: Bedriuwsrestaurant op it Provinsjehûs

07-03-2018 - Steatekommisje
Fan 19:00 oant 22:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

01-03-2018 - FNP-OSF Diskusjejûn referindum Sleepwet
Fan 19:15 oant 23:00
Lokaasje: De Koningshof, It Hearrenfean

21-02-2018 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 18:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

07-02-2018 - Steatemerk
Fan 17:00 oant 18:00
Lokaasje: Bedriuwsrestaurant op it Provinsjehûs

07-02-2018 - Steatekommisje
Fan 19:00 oant 21:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

24-01-2018 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 18:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

10-01-2018 - Steatekommisje (oardielsfoarmjend)
Fan 19:00 oant 21:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

10-01-2018 - Steatemerk
Fan 17:00 oant 18:00
Lokaasje: Bedriuwsrestaurant, Provinsjehûs

20-12-2017 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 17:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

13-12-2017 - Steatekommisje (oardielfoarmjend)
Fan 19:00 oant 21:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

07-12-2017 - Harksit Weroriïntaasje kulturele ynfrastruktuer Fryslân
Fan 19:00 oant 21:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

24-11-2017 - Algemiene Ledegearkomste FNP
Fan 20:00 oant 22:00
Lokaasje: Boppeseal Duhoux te Wurdum

22-11-2017 - Ferkiezing gemeenterieden weryndieling Ljouwert, Waadhoeke en Súdwest-Fryslân
Fan 7:30 oant 21:00
Lokaasje: Alle stimburo's

22-11-2017 - Steatekommisje - oardielfoarmjend
Fan 19:00 oant 21:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

15-11-2017 - Steatemerk
Fan 17:00 oant 18:00
Lokaasje: Bedriuwsrestaurant, Provinsjehûs

15-11-2017 - Steatekommisje - byldfoarmjend
Fan 19:00 oant 20:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

08-11-2017 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 16:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

06-11-2017 - Rûnlieding Provinsjehûs
Fan 19:30 oant 22:00
Lokaasje: Publykshal op it Provinsjehûs

01-11-2017 - Steatemerk
Fan 13:00 oant 14:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

01-11-2017 - Steatekommisje - oardielfoarmjend
Fan 14:30 oant 15:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

27-10-2017 - SEC 2017 Konferinsje Duorsume Enerzjy foar Europeeske Regio's
Op 27 en 28 oktober 2017
Fan 8:30 oant 21:00
Lokaasje: Stenden Hogeschool, Ljouwert

18-10-2017 - Provinsjale Steaten
Fan 13:00 oant 17:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

27-09-2017 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 17:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

26-09-2017 - Temajûn Lânbou FNP Súdwest-Fryslân
Fan 19:30 oant 22:30
Lokaasje: De Grutte Golle, Pasfeardyk 6 Snits

13-09-2017 - Steatekommisje - oardielfoarmjend
Fan 19:00 oant 22:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

06-09-2017 - Steatemerk
Fan 17:00 oant 18:00 oere
Lokaasje: Bedriuwsrestaurant, Provinsjehûs

06-09-2017 - Steatekommisje - byldfoarmjend
Fan 19:00 oant 22:30 oere
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

24-07-2017 - Simmersluting 2017
Fan 24 july oant 4 septimber
Lokaasje: Partijhûs en fraksjekeamer Provinsjehûs

12-07-2017 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 17:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

05-07-2017 - Steatemerk
Fan 16:00 oant 18:00
Lokaasje: Bedriuwsrestaurant, Provinsjehûs

28-06-2017 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 18:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

21-06-2017 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 18:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

14-06-2017 - Steatekommisje
Fan 19:00 oant 21:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

14-06-2017 - Steatekommisje
Fan 13:30 oant 15:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

14-06-2017 - Steatekommisje
Fan 10:30 oant 12:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

08-06-2017 - Steatekommisje
Fan 19:00 oant 21:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

07-06-2017 - Steatekommisje
Fan 19:00 oant 22:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

07-06-2017 - Steatemerk
Fan 15:00 oant 18:00
Lokaasje: Kommisjeseal en bedriuwsrestaurant Provinsjehûs

31-05-2017 - Harksit N358 De Skieding
Fan 19:00 oant 22:00
Lokaasje: Gemeentehûs Achtkarspelen, Bûtenpost

24-05-2017 - Provinsjale Steaten
Fan 9:00 oant 17:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

19-05-2017 - Algemiene Ledegearkomste FNP
Fan 20:00 oant 23:00
Lokaasje: Boppeseal Duhoux te Wurdum

17-05-2017 - Steatekommisje
Fan 19:00 oant 21:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

10-05-2017 - Steatemerk
Fan 16:00 oant 18:00
Lokaasje: Bedriuwsrestaurant Provinsjehûs

19-04-2017 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 15:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

19-04-2017 - Steatekommisje
Fan 19:00 oant 21:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

12-04-2017 - Steatekommisje
Fan 19:00 oant 21:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

05-04-2017 - Steatemerk
Fan 16:00 oant 18:00
Lokaasje: Bedriuwsrestaurant, Provinsjehûs

29-03-2017 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 15:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

Argyf

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling