FNP Fryslân
Bloch

[FNPodcast] #2 - Memmetaal mei û.o. Chris van Hes, Gerard de Jong en Petra Dol

De podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema's. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn pauze of gewoan op bêd!

Seizoen 2019, ôflevering 2

Dizze ‘FNPodcast’ giet oer jo memmetaal. FNP’er en skoallehaad Chris van Hes praat mei soarchûndernimmer Petra Dol fan Stienzerhiem en Gerard de Jong fan de Bildtse Post.

 

— Bildts
Lúster na deuze podcast over 't brúkken fan je aigen taal. Met o.â. skoaldirekteur Chris van Hes, sorgondernimmer Petra Dol fan Stienzerhiem in Stiens, en Gerard de Jong fan de Bildtse Post.

 

Presintaasje: Jan Arendz
Produksje: Alec Meijerink


Oanhingsel(s):
Chris_van_Hes_blochW330.jpg


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling