FNP Fryslân
Bloch

[FNPodcast] #5 - Faklju

De podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema's. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn pauze of gewoan op bêd!

Seizoen 2019, ôflevering 5

Yn dizze podcast siket Corlienke de Jong nei oplossings foar it grutte tekoart oan faklju. Sy praat mei fakbûnsman Marco Hietkamp fan CNV Vakmensen, Dennis Carton fan Ynbusiness en mei in echte fakman: Gerard Ypenga fan Harns. Nei oanlieding fan de podcast makke De Jong in plan foar in provinsjaal fakwurk-loket. Dat plan lêze jo yn dizze bloch: Corlienke de Jong: “Provinsje moat heft yn hanne nimme”.

 

Presintaasje: Jan Arendz
Produksje: Alec Meijerink 


Oanhingsel(s):
Corlienke5.jpg


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling