FNP Fryslân
Bloch

[FNPodcast] #4 - Klimaatakkoart

De podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema's. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn pauze of gewoan op bêd!

Seizoen 2019, ôflevering 4

Op 13 maart, de dei fan it nijs oer it klimaatakkoart, spruts FNP-steatelid Sybren Posthumus mei de saakkundigen Tsjeard Hofstra fan Urgenda en mei de ferneamde miljeu-amtner Bouwe de Boer.

 

Presintaasje: Jan Arendz
Produksje: Alec Meijerink 


Oanhingsel(s):
Sybren Posthumus


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling