FNP Fryslân
Bloch
14-02-2019 - [Bloch] Ta op 100% biologysk buorkjen yn Fryslân
Dat is earlik sein hiel wat. Mar wy tinke dat it op termyn kin.

05-02-2019 - [FNPodcast] #1 - HaFaBra
Dizze podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema's. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn pauze of gewoan op bêd!

03-01-2019 - [Bloch] Klimaatakkoord geeft negatieve effecten burgers
Nederland staat voor een grote klimaatopgave. Daarom ligt er nu na jaren een nationaal klimaatakkoord. Helaas wordt hierin de rekening neergelegd bij ons landschap, onze kip met de gouden eieren. Verduurzamen? Natuurlijk. Maar dan wel eerlijk, de echte vervuilers aanpakken.

31-12-2018 - [Bloch Sybren Posthumus] Gasprotest yn myn âlde studintestêd
13 desimber, 10.25 oere. In wetterich sintsje skynt mar it is kâld. Ik stean op it stasjon fan Grou-Jirnsum te wachtsjen op de trein nei Ljouwert. En dêrnei dan troch nei de stêd Grins. Bin benijd wat de dei my bringe sil. Fansels hoopje ik op in grutte opkomst by it gasprotest yn myn âlde studintestêd…

20-12-2018 - [Bloch] Feroaring fan enerzjyoanbod kin best ek oars
Jo hoege gjin klimaatfanatikus, -skeptikus of -hater te wêzen om ynvestearje te wollen yn duorsumens. Mar doch it wol sa effektyf mooglik en mei noed foar ús leefomjouwing.

De tiid is dy fan stiging fan enerzjyprizen, de rekken dellizze by de gewoane man, klimaatferoarings en plannen oer alternative opwekking fan enerzjy.


FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling