FNP Fryslân
Begjin

Foar de stim fan Fryslân

De FNP is de partij foar alle Friezen! Sûnt 1962 warber yn de Fryske mienskip.


19-03-2015 - FNP wiis mei winst ferkiezingen (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2015)
Konstruktyf opstelle oer nij kolleezje

17-03-2015 - Fiif (5) goede redenen foar in stim op de FNP (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2015)
Ynvestearje yn de regio, foech oer de soarch, minder wynmoles, Fryslân sterker as provinsje, in ûnôfhinklik Earste Keamerlid.

16-03-2015 - Grutsk op wat de FNP beskrept hat dizze perioade (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2015)
'Bestjoerlike ferantwurdlikheid drage op provinsjaal nivo'

14-03-2015 - De FNP on tour yn Hearrenfean en Ljouwert (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2015)
Optredens fan Fryske artysten

11-03-2015 - Fakûnderwiis Moadefakskoalle Bakhuzen fertsjinnet stipe (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2015)
Finansjele basis oplieding wif

10-03-2015 - FNP wurket gear mei Groninger Belang (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2015)
Fotoferslach wurkbesite ierdbevingsgebiet Grinslân

09-03-2015 - FNP ferkiezingsfilmke 2015 is online (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2015)
Fanút de gedachte: sykje net fier, wat ek tichteby te finen is!

07-03-2015 - De FNP on tour yn Drachten en Snits (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2015)
Optredens fan Fryske artysten

06-03-2015 - FNP wurkbesite Stertil Koatstertille (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2015)
FNP kearnwearde: 'ûndernimmerssin'

05-03-2015 - Campus It Bildt: ynvestearje yn ûnderwiis en wurk foar de regio (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2015)
Wurkbesite FNP St.Anne op 4 maart 2015
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling