FNP Fryslân
Begjin

14-09-2018 - FNP fragen oer ferbetterjen Taalkado (Provinsjale Steaten - Nijs)
De Steatefraksje fan de FNP stelt fragen oan deputearre Poepjes oer it Taalkado foar jonge Fryske âlders en harren bern. Hoe sil it Taalkado fierder ferbettere wurde? Oanleiding binne de oanbefellingen fan twa ûndersiken nei it Taalkado en de taal yn Fryslân dy't okkerdeis ferskynden.

07-09-2018 - Frijbûtser fan septimber no online (Organisaasje - kontakt - Nijs)
Bestjoersferkiezings, kandidatelisten foar de ferkiezingen fan it Wetterskip en de Earste Keamer. En noch tal fan oare wichtige saken op de wurklist fan de ekstra ALG op 28 septimber, allegear yn dizze Frijbûtser.

04-09-2018 - In Memoriam Marten Bierman (Earste Keamer - Nijs)
Marten Bierman wie fan 1999-2003 de earste Senator foar de OSF. Ek wie hy de oprjochter fan it Wittenskiplik Buro.

03-09-2018 - OSF-tiidskrift Locomotie 69 no online (Earste Keamer - Nijs)
Maart 2019 binne der wer Steateferkiezings. Dit nûmer fan Locomotie is foar it grutste part wijd oan de tariedingen.

06-08-2018 - Wynturbines Nij Hiddum-Houw en Iselmar (Provinsjale Steaten - Nijs)
Is it wynpark Nij Hiddum-Houw oerstallich no't it Wynpark Fryslân yn de Iselmar folle mear kapasiteit krijt?

19-07-2018 - Rapport 'Geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân' (Organisaasje - kontakt - Nijs)
De FNP wol mear ynvestearje yn de sosjaal-ekonomyske struktuer fan Fryslân. No giet it measte jild nei útkearingen.

10-07-2018 - Hindrik ten Hoeve oer de weryndieling (Earste Keamer - Nijs)
Mienskiplike behanneling wetsútstellen gearfoegjen gemeenten.
H. ten Hoeve / OSF / 9 en 10 july 2018

10-07-2018 - Gearkomste Wetterskip Fryslân op 10 july 2018 (Wetterskip Fryslân - Nijs)
Yn it ramt fan de besprekking fan it Mearjierre-perspektyf 2019-2023 joech de FNP-fraksje ûndersteande skôging.

20-06-2018 - Steatefragen oer feiligens nije brêge Dronryp (Provinsjale Steaten - Nijs)
Omwenjenden yn Dronryp hawwe soargen oer ûnfeilige situaasjes by de nije brêge oer it Van Harinxmakanaal. It wurk sil ynkoarten útein sette. Benammen de steile helling yn it ûntwerp ropt beswieren op. De Steatefraksje stelt skriftlike fragen oan deputearre Poepjes oer de kwestje.

11-06-2018 - Frijbûtser fan juny no online (Organisaasje - kontakt - Nijs)
It oanmelden fan kandidaten foar de ferkiezings fan Provinsjale Steaten maart 2019 is los. Ek foar it Wetterskip en de Earste Keamer. Yn dizze Frijbûtser mear oer de proseduere.
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling