FNP Fryslân
Begjin

19-07-2018 - Rapport 'Geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân' (Organisaasje - kontakt - Nijs)
De FNP wol mear ynvestearje yn de sosjaal-ekonomyske struktuer fan Fryslân. No giet it measte jild nei útkearingen.

10-07-2018 - Hindrik ten Hoeve oer de weryndieling (Earste Keamer - Nijs)
Mienskiplike behanneling wetsútstellen gearfoegjen gemeenten.
H. ten Hoeve / OSF / 9 en 10 july 2018

20-06-2018 - Steatefragen oer feiligens nije brêge Dronryp (Provinsjale Steaten - Nijs)
Omwenjenden yn Dronryp hawwe soargen oer ûnfeilige situaasjes by de nije brêge oer it Van Harinxmakanaal. It wurk sil ynkoarten útein sette. Benammen de steile helling yn it ûntwerp ropt beswieren op. De Steatefraksje stelt skriftlike fragen oan deputearre Poepjes oer de kwestje.

11-06-2018 - Frijbûtser fan juny no online (Organisaasje - kontakt - Nijs)
It oanmelden fan kandidaten foar de ferkiezings fan Provinsjale Steaten maart 2019 is los. Ek foar it Wetterskip en de Earste Keamer. Yn dizze Frijbûtser mear oer de proseduere.

24-05-2018 - Klimaat en miljeu by it Wetterskip (Wetterskip Fryslân - Nijs)
De FNP hat yn it Wetterskip Fryslân foar de komst fan in ‘enerzjyfabryk' stimd. Hjir moat tenei it slyk út de rioelsuveringen duorsum ferwurke wurde. Sa wolle wy ek by it Wetterskip bydrage oan de enerzjy- en klimaatdoelstellings dy't de FNP stipet.

18-05-2018 - FNP: mear ynvestearrings troch Waadfûns (Provinsjale Steaten - Nijs)
De FNP wol dat it Waadfûns alle jierren € 10 miljoen mear ynvestearret yn projekten. Dat om foar te kommen dat nei 2026 jild werom moat nei it Ryk.

14-05-2018 - OSF: 'Ien op trije kiezers stimt lokaal' (Earste Keamer - Nijs)
Tiidskrift Locomotie fan ús OSF Earste Keamerfraksje stiet wer online. OSF-foarsitter Durk Stoker fertelt wêrom safolle kiezers op in ûnôfhinklike partij stimme.

11-05-2018 - Fragen oer ôffalprobleem ôfdankte molewjukken (Provinsjale Steaten - Nijs)
De Steatefraksje fan de FNP stelt fragen oan deputearre Schrier fan miljeu oer it skealike komposyt ôffal fan ôfdankte wjukkken fan wynturbines.

10-05-2018 - Fragen oer de sâltwinning yn Fryslân (Provinsjale Steaten - Nijs)
FNP, SP, GL en PvdD meitsje har soargen oer lekkaazjes en skea troch de sâltwinning. Oanlieding om fragen te stellen. Yn Grinslân jildt no ekstra tafersjoch op de sâltwinning. Hoe sit dat yn Fryslân?

21-04-2018 - Frijbûtser fan april no online (Organisaasje - kontakt - Nijs)
It haadbestjoer nûget de leden foar de Algemiene Ledegearkomste op 25 maaie. Wat der allegear te bepraten is stiet foar op dizze Frijbûtser.
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling