FNP Fryslân
Begjin

18-05-2018 - FNP: mear ynvestearrings troch Waadfûns (Provinsjale Steaten - Nijs)
De FNP wol dat it Waadfûns alle jierren € 10 miljoen mear ynvestearret yn projekten. Dat om foar te kommen dat nei 2026 jild werom moat nei it Ryk.

14-05-2018 - OSF: 'Ien op trije kiezers stimt lokaal' (Earste Keamer - Nijs)
Tiidskrift Locomotie fan ús OSF Earste Keamerfraksje stiet wer online. OSF-foarsitter Durk Stoker fertelt wêrom safolle kiezers op in ûnôfhinklike partij stimme.

11-05-2018 - Fragen oer ôffalprobleem ôfdankte molewjukken (Provinsjale Steaten - Nijs)
De Steatefraksje fan de FNP stelt fragen oan deputearre Schrier fan miljeu oer it skealike komposyt ôffal fan ôfdankte wjukkken fan wynturbines.

10-05-2018 - Fragen oer de sâltwinning yn Fryslân (Provinsjale Steaten - Nijs)
FNP, SP, GL en PvdD meitsje har soargen oer lekkaazjes en skea troch de sâltwinning. Oanlieding om fragen te stellen. Yn Grinslân jildt no ekstra tafersjoch op de sâltwinning. Hoe sit dat yn Fryslân?

21-04-2018 - Frijbûtser fan april no online (Organisaasje - kontakt - Nijs)
It haadbestjoer nûget de leden foar de Algemiene Ledegearkomste op 25 maaie. Wat der allegear te bepraten is stiet foar op dizze Frijbûtser.

16-04-2018 - FNP: Katalaanske politike finzenen frij (Europa - Nijs)
Landshut (Beieren) - De FNP hat op it jierlikse kongres fan Europarlemintspartij EFA yn Landshut in resolúsje stipe tsjin it steatsgeweld en de repressy yn Spanje. Dat hâldt ûnder oare yn dat opholden wurde moat mei polityk basearre rjochtssaken, dat fûnemintele minskerjochten net mear skeind wurde, dat politike finzenen frijlitten wurde moatte en dat demokratysk keazen Katalaanske parlemintsleden wer frij nei harren lân ta reizgje kinne.

13-04-2018 - Stipe foar FNP-moasjes op EFA-kongres 2018 (Europa - Nijs)
Landshut (Beieren) - De moasje fan de FNP foar mear bioferskaat en earlik lean foar de boeren yn it nije Europeesk lânboubelied is unanym oannommen. Dat barde op it jierlikse kongres fan de Europarlemintspartij EFA yn Landshut (Beieren). Mei de moasje fan de FNP sille Europarlemintariërs fan de EFA no oan de slach.

06-04-2018 - FNP: bioferskaat yn nij Europeesk lânboubelied (Europa - Nijs)
De FNP is fan miening dat yn it nije Europeesk lânboubelied (CAP) 2020 it bioferskaat yn de lânbou stimulearre wurde moat. De boeren moatte dêr in earlik ynkommen foar krije.

03-04-2018 - Minority SafePack Initiative (Organisaasje - kontakt - Nijs)
Tekenje no it Europeeske Boargerinisjatyf en stypje dêrmei de lytse talen yn Europa.

28-03-2018 - Fragen yn Steaten - Oergong gasputten fan NAM nei Vermilion (Provinsjale Steaten - Nijs)
Wopke Veenstra: geane de ôfspraken mei de regio oer de gaswinning fan de NAM ien op ien oer nei Vermilion?
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling