FNP Fryslân
Begjin

21-04-2018 - Frijbûtser fan april no online (Organisaasje - kontakt - Nijs)
It haadbestjoer nûget de leden foar de Algemiene Ledegearkomste op 25 maaie. Wat der allegear te bepraten is stiet foar op dizze Frijbûtser.

16-04-2018 - FNP: Katalaanske politike finzenen frij (Europa - Nijs)
Landshut (Beieren) - De FNP hat op it jierlikse kongres fan Europarlemintspartij EFA yn Landshut in resolúsje stipe tsjin it steatsgeweld en de repressy yn Spanje. Dat hâldt ûnder oare yn dat opholden wurde moat mei polityk basearre rjochtssaken, dat fûnemintele minskerjochten net mear skeind wurde, dat politike finzenen frijlitten wurde moatte en dat demokratysk keazen Katalaanske parlemintsleden wer frij nei harren lân ta reizgje kinne.

13-04-2018 - Stipe foar FNP-moasjes op EFA-kongres 2018 (Europa - Nijs)
Landshut (Beieren) - De moasje fan de FNP foar mear bioferskaat en earlik lean foar de boeren yn it nije Europeesk lânboubelied is unanym oannommen. Dat barde op it jierlikse kongres fan de Europarlemintspartij EFA yn Landshut (Beieren). Mei de moasje fan de FNP sille Europarlemintariërs fan de EFA no oan de slach.

06-04-2018 - FNP: bioferskaat yn nij Europeesk lânboubelied (Europa - Nijs)
De FNP is fan miening dat yn it nije Europeesk lânboubelied (CAP) 2020 it bioferskaat yn de lânbou stimulearre wurde moat. De boeren moatte dêr in earlik ynkommen foar krije.

03-04-2018 - Minority SafePack Initiative (Organisaasje - kontakt - Nijs)
Tekenje no it Europeeske Boargerinisjatyf en stypje dêrmei de lytse talen yn Europa.

28-03-2018 - Fragen yn Steaten - Oergong gasputten fan NAM nei Vermilion (Provinsjale Steaten - Nijs)
Wopke Veenstra: geane de ôfspraken mei de regio oer de gaswinning fan de NAM ien op ien oer nei Vermilion?

27-03-2018 - FNP en CDA: brûk tafaller Ofslútdyk foar ferbreedzjen slûs Koarnwertersân (Provinsjale Steaten - Nijs)
Okkerdeis die bliken dat der in tafaller is fan 81 miljoen by de oanbesteging fan it wurk oan de Ofslútdyk. Steateleden Johan Tjalsma (CDA) en Klaas Fokkinga (FNP) tsjinje in moasje yn.

26-03-2018 - Jild Waadfûns behâlde foar de regio (Provinsjale Steaten - Nijs)
Jild fan it Waadfûns moat ek nei 2026 beskikber bliuwe foar de regio. Dat fynt de FNP yn Provinsjale Steaten. Steatelid Wopke Veenstra komt mei in moasje hjiroer yn de gearkomste fan 28 maart.

22-03-2018 - Ferkiezingsposter FNP Súdwest-Fryslân Lanlik Kampioen (Organisaasje - kontakt - Nijs)
FNP foarsitter Cees van Mourik, riedslid Tsjerk Bouwhuis en bestjoerslid Petra Bouma hawwe by de VNG yn Den Haach de trofee yn ûntfangst nommen.

15-03-2018 - OSF tiidskrift Locomotie no online (Earste Keamer - Nijs)
Yn dizze Locomotie wer in soad FNP: Durk Stoker as OSF-foarsitter, Cees van Mourik oer it referindum Sleepwet, Hindrik ten Hoeve oer de Donorwet, Sicco Rypma oer de FNP tema-jûn Lânbou.
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling